Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Змін до Положення про заклад дошкільної освіти (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86)), Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №372).

Зміст освітнього процесу в ДНЗ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (Наказ МОНУ від 12.01.2021 №33 "Про затвердження Базового компонента дошкільої освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція та відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Методичну роботу у закладі організовує і скеровує вихователь-методист Яцюк Наталія Володимирівна, освіта вища педагогічна, педагогічний стаж — 21 рік, кваліфікаційна категорія за результатами атестації – «спеціаліст вищої категорії».

Методична робота спрямована на підвищення та активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу до рівня сучасних вимог та оптимального рівня розвитку, навчання та виховання дошкільників.

Методичний кабінет є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого- педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку. Наповнення методичного кабінету відповідає Примірному положенню про методичний кабінет закладу дошкільної освіти.

Для забезпечення результативності освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі забезпечуються організаційно – педагогічні умови для життєдіяльності дітей. Вихователем – методистом організовується система роботи, спрямована на удосконалення професійної майстерності, психолого – педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду. З цією метою визначено напрями роботи. Основні з них стосуються:

· поглиблення психолого – педагогічних знань, науково – теоретичної підготовки, педагогічної теорії та методики навчання й виховання дітей дошкільного віку;

· вивчення та практична реалізація відповідних державних і нормативних документів;

· освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності дошкільників, формування їх життєвої компетентності;

· систематична інформація про нові науково – методичні, навчально – методичні видання, що стосуються змісту та методики освітньої роботи.

Завдання методичної роботи реалізуються через організацію різних форм, що забезпечує її дієвість.

Основними формами організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі є:

· масові (педагогічні ради, педагогічні читання, семінари, семінари – практикуми, консультації, виставки, майстер – класи, відкриті покази), що сприяють формуванню єдиної педагогічної позиції та підходів до важливих педагогічних проблем;

· групові (школа новопризначеного вихователя, наставництво, творчі групи, «дошкільний Інтернет», ділові ігри), що максимально враховують потреби, інтереси, компетентність і рівень фахової підготовки педагогічних працівників з проблем дошкільного виховання;

· індивідуальні (самоосвіта, взаємовідвідування, консультації), що спрямовані на методичне самовдосконалення педагогів.

Покращенню освітнього процесу сприяє діагностична основа методичної роботи. В наявності різні види анкет, тестів, діагностичних карт. В залежності від отриманих результатів проводяться масові, групові та індивідуальні форми методичної роботи.

Вихователем – методистом підготовлено для педагогічних працівників ДНЗ методичні рекомендації щодо організації ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку, щодо облаштування куточка природи та куточка книги в групових кімнатах, змісту роботи в них з дітьми різних вікових груп, щодо планування та проведення Днів здоров’я в ДНЗ. З метою психолого – педагогічної просвіти батьків, підтримки в них бажання перенести доцільне в практику сімейного виховання, розроблено пам’ятки для батьків.

Завдання педагогічного колективу
на 2020/2021навчальний рік

Враховуючи аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік, досягнення й перспективи розвитку педагогічного колективу, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді» (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), інших нормативно-правових актів заклад дошкільної освіти ставить перед собою наступні завдання:

1. Спрямувати діяльність на створення оптимальних соціально – педагогічних та психологічних умов для забезпечення дітей якісною дошкільною освітою, зокрема дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх комплексних та парціальних програм

2. Спрямувати роботу на формування монологічної компетенції дітей дошкільного віку під час їх ознайомлення із навколишнім світом та занять з розвитку мовлення

3. Використовувати сучасні інформаційно - комунікаційні технології в організації освітнього процесу як засобу активного співробітництва пелдагогічних працівників з батьками вихованців

4. Створити умови для формування здоровязбережувальної компетенції дітей раннього та дошкільного віку, формування у них культурно - гігієнічних навичок

Програмно - методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році

Неначе нещодавно завершився навчальний рік, а вже сьогодні педагоги розуміють, що вони роблять ще один крок у виховання юного покоління – розпочинають свою творчу професійну діяльність у 2020/2021 навчальному році.

Варто зауважити, що як і раніше, пріоритетним завданням дошкільної освіти залишається її якість: збереження здоров’я кожної дитини та її всебічний розвиток.

Дитинство – період народження і становлення особистості з її майбутніми духовними і моральними цінностями, період пізнання соціуму і її величності Людини; відкриття дитиною царини Життя на планеті Земля у всьому його розмаїтті, з усіма його позитивними і негативними проявами; це перші кроки навчання; це жадоба знань, це перші радощі, перші розчарування і перші сльози... це, нарешті, фундамент становлення громадянина і патріота своєї країни.

Дитинство – це ціла самостійна Країна, імперія, особливий дитячий світ, у якому живуть діти своїм дитячим життям, своїми поняттями про Добро, Зло, Честь і Безчестя, людську гідність. У дітей свої критерії краси, в них своє вимірювання часу: в роки дитинства день видається роком, а рік – вічністю.

Вважаю, що саме цей “дитячий вік” ми, дорослі, повинні зробити найвищою цінністю нашого життя, стати на певний час “дитиною”, перевтілитися в її образ життя, щоб надалі виховувати і навчати дитину з мудрістю дорослого життя. Отже, від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з довкілля, з чинних програм її виховання, навчання і розвитку, від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній дошкільник.

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі необхідно реалізовувати відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

Чинними для використання у 2020/2021 навчальному році в дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності є комплексні і парціальні програми, рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і науки України.

Інформація про навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів, подається у Переліку, який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства.

МОН України впорядкувало Перелік навчальної літератури, рекомендованої для використання у дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році. Про це йдеться у відомчому листі «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році».
Цей перелік, як і попередні, укладено, щоб:
- упорядкувати навчально-методичну літературу та програми для дошкільної освіти;
- забезпечити програмно-методичний супровід освітнього процесу в дошкільних закладах.

У документі впорядковано:
- освітні програми — комплексні й парціальні навчально-методичні,
- методичні посібники,
- методичні рекомендації,
-збірки,
-хрестоматії (загальні, для раннього віку, за освітніми лініями)
- навчальні посібники,
- альбоми,
- робочі зошити для дітей (інтегрованого змісту, за освітніми лініями)
- наочні посібники програми і посібники для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

При виборі програм особлива увага звертається на терміни дії грифів Міністерства освіти і науки України, якими унормовано чинність документів.

За педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів зберігається право вибору освітніх програм: комплексної як основної та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями. При цьому в одному дошкільному закладі можуть одночасно функціонувати кілька комплексних та парціальних програм з певних напрямів освітньої роботи. Вибір програм на навчальний рік обговорюється і затверджується педагогічною радою закладу.

Розмаїття програмового забезпечення на практиці реалізує ідею поступального розвитку вітчизняного дошкілля на засадах демократизму і плюралізму, право вибору всіх учасників освітнього процесу: педагогів, батьків, дітей, - а також стимулює подальший розвиток різних наукових шкіл в Україні, які мають потенціал для розроблення й експериментальної апробації сучасних програм і методичного забезпечення до них. Побудова освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах за кількома програмами дозволяє повніше врахувати інтереси, бажання, потреби, можливості і задатки кожного малюка задля своєчасного цілісного розвитку дитячої особистості.

Комплексні програми розробляються відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Вони окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років, передбачають поступові ускладнення програмового змісту на кожному віковому етапі.

Належна увага під час організації освітнього процесу повинна приділятися дітям з особливими освітніми потребами. Зміст роботи з ними реалізовується відповідно до чинних програм з урахуванням особливостей дітей.

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

- Програма розвитку дітей з порушенням опорно – рухового апарату (заг. ред. Шевцової А.Г.).

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( за заг. ред. - Сак Т. В.).

“Віконечко” є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

- Програма розвитку дітей дошкільного віку з важкими порушеннями зору (авт. - Гудим І. М. та ін). Зміст програми систематизовано за усталеними в практиці дошкільного виховання розділами. У них розкриваються освітні завдання: навчальні, виховні та акцентується увага на корекційно-розвивальних завданнях розвитку, в яких діти з глибокими порушеннями зору мають найбільші труднощі. Зміст усіх розроблених розділів програми допоможе реалізувати корекційну спрямованість навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів за визначеними завданнями розвитку.

Для дітей із зниженим слухом

- Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. - Луцько К. В.).

- Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. - Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та ін. ).

Ці програми розроблені згідно сучасних світових і вітчизняних освітніх тенденцій, націлюють на таку організацію життєдіяльності дитини, яка забезпечує розвиток і виховання дошкільника зі зниженим слухом.

Для дітей із розумовою відсталістю:

- Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Розвиток мовлення», методичні рекомендації (авт. - Блеч Г. О.);

-Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Формування соціальних навичок», методичні рекомендації (авт. – Висоцька А. М.). Посібник розкриває зміст та основні методичні підходи щодо соціального розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

-«Довкілля і розвиток мовлення», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Міненко А.В., Мякушко О.І.). Програма розкриває психолого-педагогічне обґрунтування корекційно-реабілітаційного навчання та виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю з урахуванням сучасних досягнень науки і практики. Особливу увагу в ній приділено цілеспрямованому формуванню в таких дітей перцептивних і когнітивних схем як інформативної основи знань про довкілля, запропоновано основні методи і прийоми корекційної роботи, що спрямовані на забезпечення ефективності формування в дітей з розумовою відсталістю базових умінь орієнтуватися в довкіллі (світі людей та світі культури), а також розвитку мовлення.

- «Фізичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Бобренко І.);

- «Музичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Василевська О. та ін.);

- «Образотворча діяльність», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Трикоз С.).

- «Фізичне виховання і основи здоров`я», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. - Гладченко І.);

У посібниках розкрито зміст та основні методичні підходи щодо фізкультурно-оздоровчого, музичного виховання та образотворчої діяльності дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

Для дітей з аутизмом:

-Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»(авт. - Скрипник Т. В. та ін.).

- Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (авт. - Шульженко Д. І., Островська К.О., Рибак Ю.В. та ін.).

Дані програми розроблені з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також – новітніх підходів до навчання та розвитку дітей із розладами аутистичного спектра. Особливу увагу приділено умовам продуктивного навчання та розвитку дітей з аутизмом, а також методам, формам та способам подання для них навчального матеріалу, зважаючи на унікальність їхньої психічної організації.

Для дітей з порушенням мовлення:

-Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Бартєнєва Л. І. );

- Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.).

- Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);

У програмах запропонована система корекційно-розвивальної роботи дошкільників із фонетико – фонематичним та загальним недорозвитком мовлення.

Кiлькiсть переглядiв: 1223

Коментарi